9 Mayıs 2013 Perşembe

NURİOSMANİYE CAMİ

Camiinin yer aldığı alanda daha önce Osmanlı şeyhülislamlarından Hoca Sadettin Efendi’nin eşi Fatma Hatun’un mescidi bulunmaktaydı. Fatma Hatun Mescidi yıkılmaya yüz tutunca I. Mahmut’un emri ile yerine camii inşaatı başladı; I. Mahmut’un vefatından sonra tahta geçen III. Osman zamanında cami bitirilebilmiştir. 1748-1755 yıllarında inşa edilmiştir.
Cami ile birlikte medrese, imarethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden oluşan bir külliye inşa edilmiştirOsmanlı’daki sultani medreselerin (Sultan’ın yaptırdığı medrese) sonuncusudur.  İmaretin olağanüstü büyük bacaları Nuruosmaniye’nin kent içindeki görsel etkisine katkıda bulunur[2]. Bu iki yapı, günümüzde yatılı bir Kur’an kursu olarak kullanılır.

Nuruosmaniye Camii içindeki türbede III. Osman’dan bir yıl önce hayatını kaybeden annesi Şehsuvar Sultan ile bazı şehzadelerin sandukaları bulunur. Caminin iç avlusunda iki katlı bir yapıdır. Üst katı kütüphane, alt katı dükkân olarak kullanılır. Birisi okuyuculara, diğeri padişaha ayrılmış iki giriş kapısı vardır.


MEDRESE VE İMARETHANE
GÜNÜMÜZDE KUR'AN KURSU


                                                                       KÜTÜPHANE

3 Mayıs 2013 Cuma

FENARİ İSA CAMİ

Vatan caddesi üzerinde bulunan bu cami 907 yılında Konstantin Lips tarafından Lips Manastırı olarak yaptırılmış olup II.Beyazıt döneminde ise camiye çevrilmiştir. 2 adet mermer lahit bulunmaktadır. 2 kiliseden oluşmaktadır. Ortodoks kilisesi olarak kullanıldığı bilinmektedir.  
Bu ibadethane Molla Şemsüddin Fenari’nin torunu Kazasker Alaüddin Fenari tarafından camiye çevrildiği için FENARİ İSA adını almıştır. 19.y.y Halveti dergahına dönüşmüştür.


-----------------------------------------------------

Halvetiyye— Cehri zikir yöntemini kullanan ehl-i sünnet bir tarikât. XIV. yüzyılda Şeyh Ebu Abdullah Siraceddin Ömer bin Ekmelüdd-i Lahici tarafından kurulmuştur. Pîr-î Sâni Seyyid Yahya Şirvani ve onun yetiştirdiği şeyhler sayesinde tüm Anadolu, İran, ve Azerbaycan coğrafyasına yayılmıştır.

"Halvetiyye" yolu Pîr Ömer Halvetî ile birlikte yaygınlık kazanmaya başlamışsa da sonrasında pek çok kollar zuhur etmiş ve bu nedenle de "tarikatların anası" olarak anılmıştır. "Halvet" gönlünden Allah'tan gayrısını uzaklaştırmak ya da Allah'tan gayrısından uzaklaşarak ona yaklaşmak üzere yalnız kalmak anlamlarına kullanılır. Kaynak WİKİPEDİ