3 Mayıs 2013 Cuma

FENARİ İSA CAMİ

Vatan caddesi üzerinde bulunan bu cami 907 yılında Konstantin Lips tarafından Lips Manastırı olarak yaptırılmış olup II.Beyazıt döneminde ise camiye çevrilmiştir. 2 adet mermer lahit bulunmaktadır. 2 kiliseden oluşmaktadır. Ortodoks kilisesi olarak kullanıldığı bilinmektedir.  
Bu ibadethane Molla Şemsüddin Fenari’nin torunu Kazasker Alaüddin Fenari tarafından camiye çevrildiği için FENARİ İSA adını almıştır. 19.y.y Halveti dergahına dönüşmüştür.


-----------------------------------------------------

Halvetiyye— Cehri zikir yöntemini kullanan ehl-i sünnet bir tarikât. XIV. yüzyılda Şeyh Ebu Abdullah Siraceddin Ömer bin Ekmelüdd-i Lahici tarafından kurulmuştur. Pîr-î Sâni Seyyid Yahya Şirvani ve onun yetiştirdiği şeyhler sayesinde tüm Anadolu, İran, ve Azerbaycan coğrafyasına yayılmıştır.

"Halvetiyye" yolu Pîr Ömer Halvetî ile birlikte yaygınlık kazanmaya başlamışsa da sonrasında pek çok kollar zuhur etmiş ve bu nedenle de "tarikatların anası" olarak anılmıştır. "Halvet" gönlünden Allah'tan gayrısını uzaklaştırmak ya da Allah'tan gayrısından uzaklaşarak ona yaklaşmak üzere yalnız kalmak anlamlarına kullanılır. Kaynak WİKİPEDİ