20 Ocak 2015 Salı

SADRİ ESBAK SEYYİD HASAN PAŞA MEDRESESİ VE HANIHasan Paşa ;  I. Mahmut saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay on altı gün sadrazamlık yapmıştır.


Sultan II.Beyazıt hamamı’nın arkasın da Vezneciler’de yer alan medresenin oluşturduğu grupta sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkanlar bulunmaktadır. 


Medrese: Hafif eğimli bir arsa üzerinde fevkani olarak ele alınan medrese bir sıra taş, iki sıra tuğla malzemeyle inşa edilmiş almaşık örgülü duvarlara sahiptir. Cephelerde dışa açılan dikdörtgen pencereler tuğladan sivri kemerli alınlıklı olup kesme taş sövelidir. Yapı üstte tuğladan iki sıra kirpi saçak ile çevrelenmiştir. Batıya bakan ön cephede eğimden kazanılan alt kat kesme taş kaplanmıştır. Eksenden sağa kaymış kapı yuvarlak kemerli açıklığa sahiptir. Kapı üzerinde 1158 tarihini veren şair Nimet’e ait dokuz beyitli talik hatlı mermer kitabe Hocazade Seyyid Ahmed tarafından yazılmıştır.

Sıbyan Mektebi: Medresenin kuzeybatı köşesinde yer alan sıbyan mektebi simetriğindeki dershane/mescit mekânı gibi kubbe ile örtülmüştür.

Sebil ve Çeşme: Sıbyan mektebinin altında yer alan sebil ve yanındaki çeşme, devrin barok anlayışını yansıtan itinalı örnekler olarak dikkat çekicidir